Horaris

Entrada de 16.00h a 23.30h
Sortida de 13.00h a 14.00h

  Contacta

 +34 630 35 71 01

 Email

canpunti@gmail.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals, pel que es deroga la directa 95 / 46 / CE (en adelant, RGPD), de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (en adelante, LSSI-CE) i de la Ley Orgánica 3/2018 , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en adelant, LOPDGDD), Can Puntí garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcioni els nostres clients, d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Els dades facilitats seran tractats en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit Can Puntí ha adoptat els nivells de protecció que legalment es exigen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques a la seva alcance per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, s’exposa a continuació. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

Responsable del tractament
Denominació: Allotjaments Rurals Can Puntí
CIF: 43626910G
Direcció: Can Puntí
Telèfon: +34 630 35 71 01
Correo electrònic: canpunti@gmail.com

Finalitat del tractament
Tots els dades facilitats pels nostres clients i / o visitants a la web de Can Puntí oa el seu personal, seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creats i mantinguts sota la responsabilitat de Can Puntí, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre les dudes o qüestions plantades per els nostres visitants. Nuestra política es no elaborar perfiles sobre los usuarios de nuestros servicios.

Legitimitat del tractament
Relació contractual: És la que s’aplica quan compra un dels nostres productes o contrata algú dels nostres serveis.
Interés llegítim: Per atendre a les consultes i reclamacions que ens plantem i per gestionar el cobro de les cantitats adeudades.
El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a que li remeti les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantada.
Destinataris
No cedim les seves dades personals a nadie, a excepció d’aigües entitats públiques o privades a les que estem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment de alguna llei. Per poner un exemple, la Ley Tributaria obliga a facilitar a la Agencia Tributaria determinada información sobre operaciones económicas que superen una determinada quantitat.

En el cas de que, al marge dels suposats comentaris, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que permetin decidir aquest respecte.

Comunicació
No es realitzen transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació
Solo conservaremos sus datos personales durante el tiempo que resultará necesario para lograr los fines para los que fueron recabados. A l’hora de determinar l’oportunitat període de conservació, examinem els riscos que conlleva el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avis de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, Can Puntí conservarà els dades personals una vegada finalitzada la seva relació amb Ud., Debilitat bloquejada, durant el pla de prescripció de les accions que es podrien derivar de la relació mantenida amb l’interès.

Una vegada bloquejats, els seus resultats resultaran inaccesibles per Can Puntí, i no seran tractats fins a la seva posició a disposició a les Administracions públiques, Jocs i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nacides dels tractaments, així com per al exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat
Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposats les dades. Tanmateix, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Un. Faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi al nostre web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditarles per verificar el seu compliment.

Els seus drets
L’informem que podrà exercir els següents drets:

Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells;
Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte;
Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
Dret de limitació de l’tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat de l’tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret d’oposició a el tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. «Nombre_Empresa» deixarà de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
Dret a revocar el consentiment atorgat a Can Puntí
Per exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres a l’adreça Ripollès, adjuntant còpia del seu DNI.

Tutela de drets
En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: https://www.aepd.es
Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517
Fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions
Can Puntí es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legistlativas o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.